સને ૨૦૨૧-૨૨ ના નાણાકિય વર્ષમાં રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- તેમજ રૂ . ૧,૦૦,૦૦૦/- ની ઉપરના બિલોની પ્રિ-ઓડીટની કામગીરી સોંપવા બાબત.

Back to Top