જિલ્લા કક્ષાના ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટરમાં ફરજ સોંપની માટે તમામ સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની અદ્યતન માહિતી હાર્ડ અને સોફટ કોપીમાં મોકલવા બાબત

Back to Top