વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારિત ફીકસ પગારથી નિમણુંક આપવા બાબત (પૂર્વ સેવા તાલીમ અને તાલીમાંત પરિક્ષા પાસ કરવા બાબત )