નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાઓ અન્વયે ગેરહાજર રહેલ આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત.

Back to Top