મા. પૂર્વ કૃષિ મંત્રીશ્રી દિલીપભાઈ સંઘાણીના હસ્તક ખાતમૂર્હૂત/ઉદઘાટન થયેલ મકાનોની માહિતી વિસ્તરણ શિક્ષણ નીયામકશ્રીને મોકલવા બાબત.

Back to Top