તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ થી રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મળવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થાના દરમાં વધારો કરવા બાબત. (છઠ્ઠા પગારપંચ સંદર્ભે)

Back to Top