કૃષિ સંશોઘન કેન્દ્રો / લેબોરેટરી / ૫શુ સંશોઘન કેન્દ્રો /૫શુંપાલન / ડેરી વગેરેમાં ફરજ બજાવતા તાંત્રિક કર્મચારીઓના પ્રોટેક્ટીવ વેર્સની કિમત મર્યાદા વઘારવા બાબત...

Back to Top