જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૫ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , વઘઈ મુકામે બોયઝ હોસ્ટેલ ફોર પોલીટેકનીક રૂ. ૩૦૦.૦૦ (ત્રણસો લાખ) ની વહીવટી મંજુરી બાબત.

Back to Top