નવસારી કેમ્પસની કચેરીઓમાં રોજમદાર કલેરીકલ સ્ટાફ તથા પટાવાળા રોજમદારોએ ચૂંટણીની અગત્યની કામગીરી કરેલ હોય તેઓને બે દિવસનો સમયગાળો ફરજ ઉપર ગણી હાજરી પૂરી વેતન ચૂકવવા બાબત.

Back to Top