આઇસીએઆર નવી દિલ્હી દ્વારા નિયુક્ત કરેલ Peer Review Team નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનું એક્રિડિટેશન કરવા આવનાર હોવાથી રજાના દિવસોએ કચેરીઓ રાબેતા મુજબ ચાલુ રાખવા બાબત

Back to Top