નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્ર્મણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતાં નિવારાત્મક પગલાંઓ બાબતે કર્મચારી/અધિકારીશ્રીઓની કચેરીમાં હાજરી બાબત....

Back to Top