વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) હેઠળ વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં મંજુર થયેલ નોન રીકરીંગ સદરે બચત રહેતી ગ્રાંટ પાર્ક/રીવેલીડ કરવા બાબત

Back to Top