સને ૨૦૨૩-૨૪ વર્ષના વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) અંતર્ગત શિક્ષણ, વિસ્તરણ શિક્ષણ અને સંશોધન સદરે અંદાજપત્રમાં નવી યોજનાની દરખાસ્ત કરવા બાબત...