જાહેરનામાં ક્રમાંક ૭૩૬ -૨૦૨૧ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી , ભરૂચ મુકામે બોયઝ હોસ્ટેલ ફોર પોલીટેકનીક રૂ. ૩૦૦.૦૦ (ત્રણસો લાખ) ની વહીવટી મંજુરી

Back to Top