નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમંત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત.

Back to Top