નોવેલ કોરોના વાઈરસ(Covid-19) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર ગેરહાજર શ્ર્મયોગી/કર્મચારીઓને છટણી ન કરવા/પગાર ન કાપવા બાબત.

Back to Top