વર્ગ-૪ નાં તમામ કર્મચારીઓ અને વર્ગ-૩ નાં ફક્ત ડ્રાઈવર સંવર્ગના કર્મચારીઓને ઓનલાઈન ટુર સબમિટ કરવા અને ટુર ડાયરીમાં યુનિક નંબર દર્શાવવા માંથી મુક્તિ આપવા બાબત...

Back to Top