કૃષિ સંલગ્ન પ્રવર્તમાન સમસ્યાઓ પૈકી બે મહત્વની સમસ્યાઓ પોષકતત્વોની ઉણપ અને પિયત પાણીના ટી.ડી. એસ. માં વધારાના નિવારણ માટેની ટેક્નોલોજી / ભલામણોનો ખેડૂત સમાજમાં પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નો હાથ ધરવા બાબત...

Back to Top