કોવિડ-૧૯ મહામારીને ધ્યાને લઈને "મુખ્યમંત્રી રાહત નિધિ ફંડ " માં જમા કરેલ રકમ આવકવેરા માંથી બાદ લેવા બાબત.

Back to Top