ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીના કારોબારી ઠરાવો તેમજ સભાસદોની ફરજીયાત બચત પેટે સને.ર019-20 ની બંધ થતી સિલકના જમાં રહેલ રકમ પૈકી એક લાખ જમાં રાખી વધારાની રકમ પરત કરવા બાબત...

Back to Top