જાહેરનામાં નં. ૭૫૨/૨૦૨૧ (સને ૨૦૨૦-૨૧ ના સ્થાયી ખર્ચ યોજનાઓની મંજુર જોગવાઈની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવા મંજુરી આપવા બાબત.)

Back to Top