રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના(NPS) હેઠળ નિવૃત્ત થતા શૈક્ષણિક તથા બિનશૈક્ષણિક સંવર્ગના કર્મચારીઓની મૃત્યુ-સહ નિવૃત્તિ ગ્રેજયુઈટીના કેસની ચકાસણી નિરીક્ષકશ્રી સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી દ્વારા કરાવવા બાબત.

Back to Top