ન.કૃ.યુ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. નવસારીની ખાસ સભા (અસામાન્ય સભા) બાબત