નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના ટ્રેઝરી વિભાગમાં પાસીંગ અર્થે રજુ કરવામાં આવતા D C BILL માં GeM ના અમલીકરણ બાબત.

Back to Top