નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ, લોકડાઉન ૨.૦ દરમ્યાન દિવ્યાંગોને ફરજ પર આવવામાંથી મુકિત બાબત.

Back to Top