શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ગુજરાત રાજ્યની કૃષિ યુનિવર્સીટીઓમાં ધોરણ-૧૨ પછીના ગ્રુપ-એ તથા ગ્રુપ-બી માટેના સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ અંગેની સુચના

Back to Top