કેવિકે વ્યારા ખાતે ગ્રામિક કૃષિ મોસમ સેવા અંતર્ગત ખેડૂત તાલીમ કાર્યક્રમ યોજાયો.

Back to Top