કેવિકે વ્યારા દ્વારા પાપડીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ અને ઉનાળુ શાકભાજી પાકોમાં પાક સંરક્ષણ વિશે ડાયલ આઉટ કોન્ફરન્સ દ્વારા માર્ગદર્શન અપાયું.

Back to Top