દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન યોજના અંતર્ગત કેળ અને પપૈયાની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૩

Back to Top