"દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન" યોજના અંતર્ગત વેલાવાળા શાકભાજી અને ફૂલોની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૪

Back to Top