આંબા-ચીકુ ઝાડને મૂળથી કાઢવાની જાહેરાત-ટેન્ડર ફોર્મ-અને શરતો ૨૦૨૧-૨૨