ચીકુ ફાલના ઈજારા વર્ષ ર૦૨૨ - ૨૩ ની હરાજીથી વેચાણની શરતો, કૃષિ પ્રાયોગિક કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, પરીયા