સ્નાતક કક્ષા (બી-ગ્રુપ) માટે બી.એસસી. (એગ્રીકલ્ચર), બી.એસસી. (હોટીકલ્ચર), બી.એસસી. (ફોરેસ્ટ્રી), બી. ટેક. (બાયોટેકનોલોજી) નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીનો સાતમો અને અંતિમ રુબરુ પ્રવેશ કાર્યક્રમ

Back to Top