કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વ્યારા દ્વારા રાષ્ટ્રિય પશુ રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ, દેશવ્યાપી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યક્રમ અને સ્વચ્છતા એ સેવા ઉદઘાટન સમારોહની ઉજવણી

Back to Top