ખેડુત માર્ગદર્શિકા


# Title Date Office Of Publication
1 Agromet Advisory Bulletin (28.03.2020 to 01.04.2020) 27/03/2020 N.M. College of Agriculture
2 Current Weather Condition (24.03.2020 to 27.03.2020) 27/03/2020 N.M. College of Agriculture
3 ભારતમાં ચોમાસાની પધ્ધતિ અને તેનુ મહત્વ 25/02/2020 N.M. College of Agriculture
4 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૯ 15/01/2020 Director of Extension Education Office
5 નાળિયેરીમાં સફેદ માખીની ઓળખ અને નિયંત્રણ 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
6 નાળિયેરીમાં બહુસ્તરીય પાક પધ્ધતિ 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
7 નાળિયેરીના પાકમાં સંકલિત પોષણ અને પિયત વ્યવસ્થા 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
8 નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 12/12/2019 Aspee College of Horticulture
9 આધુનિક હવામાન વેદ્યશાળામાં વપરાતા સાધનો અને તેના ઉપયોગો 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
10 રોજબરોજ બદલાતા હવામાન અંગેની આગાહી અને કૃષિમાં તેની જરૂરીયાત 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
11 ''ગ્રામિણ કૃષિ મૌસમ સેવા'' (જી.કે.એમ.એસ.) 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
12 ફોરકાસ્ટીંગ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ આઉટપુટ બાય યુઝીંગ સ્પેસ, એગ્રો-મિટીયોરોલોજી એન્ડ લેન્ડ બેઝડ ઓબર્જવેશન (ફસલ) 17/10/2019 N.M. College of Agriculture
13 સૌરઉર્જાનો ખેતીમાં ઉપયોગ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
14 ખેતીમાં પ્લાસ્ટીકલ્ચર સબંધિત ચોક્કસાઈ પૂર્વકની તાંત્રિકતાઓ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
15 સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ દ્વારા પાણી અને ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
16 કેળાના અવશેષોનું મૂલ્યવર્ધન અંગેનો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
17 ડાંગરમાં બીજ ઉત્પાદન નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 16/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
18 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૧૦ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
19 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૦૯ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
20 પશુપાલકો ની ૧૦૮ ઈમરજેન્સી અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
21 Booklet on Survey and Surveillance Based Paddy and Sugarcane Pest Forewarning System 03/07/2019 Director of Extension Education Office
22 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Vegetable Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
23 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Various Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
24 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
25 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
26 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
27 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
28 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Mango and Sapota 03/07/2019 Director of Extension Education Office
29 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
30 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
31 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
32 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
33 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
34 શેતુરના રેશમના કીડાનો ઉછેર --- એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
35 દિવેલાના રેશમના કીડાનૉ ઊછેર ---એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
36 ખેતીપાકોની પાનકથીરી ઓળખ અને નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
37 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપનની પુસ્તીકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
38 સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતો અને તેનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
39 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
40 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
41 મોજણી અને નિગાહ આધારિત શાક્ભાજીની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
42 મોજણી અને નિગાહ આધારિત જુદા જુદા પાકોની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
43 મોજણી અને નિગાહ આધારિત પાક રોગ પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
44 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
45 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
46 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
47 (એરીકલ્ચર) દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
48 એરીકલ્ચર --દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
49 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
50 રીંગણ ની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
51 કોબી તેમજ ફ્લાવર જેવા પાકો માં જીવતો નું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
52 દિવેલાની જીવતો તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
53 કપાસમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
54 વેલાવાળા શાકભાજી માં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
55 વાલ પાપડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
56 આંબાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
57 ભીંડાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
58 ડાંગરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
59 તુવેરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
60 ચીકુની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
61 શેરડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
62 ટામેટાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
63 તુવેરના પાકમાં લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
64 રીંગણના પાકમાં ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્ર​વ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
65 પાપડીમાં લીલી ઈયળ તેમજ ટામેટા અને મરચામાં કોકડવાના નિયંત્રણ માટેના પગલા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
66 શેરડીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
67 દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
68 Scientific Method of Soyabean Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
69 Low Cost Technology for Paddy Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
70 Package of Practices for Sweet-corn 03/07/2019 Director of Extension Education Office
71 Package of Practices for Wheat 03/07/2019 Director of Extension Education Office
72 કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુવારી ના રોજ આયોજીત સેમીનારનુ સોવેનીયર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
73 Production Technology of Coconut 03/07/2019 Director of Extension Education Office
74 પાક ઉત્પા્દનના ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
75 કઠોળપાકો-ખેતી, પ્રશ્નો અને નિરાકરણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
76 આક્રમક નીંદણો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
77 નીંદણ ઓળખ અને તેનું નિંયત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
78 ગાજર ઘાસ જાગૃતતા અભિયાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
79 ડાંગરના પાકમાં કથીરી અને ગાભામારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
80 પાક ઉત્પાદનની સમસ્યાઓ અને સમાધાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
81 નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
82 Seed Availability 03/07/2019 Director of Extension Education Office
83 SEED AVAILABILITY IN NAU 03/07/2019 Director of Extension Education Office
84 બાગાયતી પાકો માં સેન્દ્રિય ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
85 Fertilizer calculator-Eng Jan.2014 03/07/2019 Director of Extension Education Office
86 રાસાયણીક ખાતરની ગણતરી માટેનું કેલ્ક્યુલેટર-જાન્યુ. ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
87 આંબાના પાકમાં મધીયાનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
88 ડાંગર જયા બીજ વેચાણ અંગેની જાહૈરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
89 દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ સલગ્ન નવિન ટેકનોલોજી અને વ્યવસાયો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
90 ડાંગર બીજ વેચાણ અંગેની જાહેરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
91 ડાંગર જી.એન.આર - ૩નું બીજનું વેચાણ કરવા બાબત.. 03/07/2019 Director of Extension Education Office
92 FASAL 03/07/2019 Director of Extension Education Office
93 ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (જી.કે.એમ.એસ.) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
94 આધુનિક હવામાન વેધશાળામાં વપરાતા સાધનો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
95 હવામાન અંગે ની માહિતી અને કૃષિમા તેની ઉપીયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
96 ડાંગર જી.એન.આર.૩ ટ્રથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત... 03/07/2019 Director of Extension Education Office
97 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૨ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
98 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૧ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
99 Current Weather Condition (22.11.2018 to 27.11.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
100 Agromet Advisory Bulletin (28.11.2018 to 02.12.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
101 ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો વર્ષ: ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
102 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૫ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
103 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૬ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
104 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૭ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
105 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૮ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
106 કૃષિ અને બાગાયતી પાકોમાં જોવા મળતી પાનકથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
107 ચીકુની ફળકથીરી અને તેનું નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
108 ટામેટાના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
109 ડાંગરની આવર્તક પર્ણતલની કથીરીનું નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
110 નાળીયેરીની કથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
111 લાખની ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
112 મકાઇના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive Pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
113 કૃત્રિમ વરસાદ એક ઉપયોગી વિકલ્પ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
114 બદલાતા વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસની ઉપયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
115 ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
Back to Top