ખેડુત માર્ગદર્શિકા


# Title Date Office Of Publication
1 સૌરઉર્જાનો ખેતીમાં ઉપયોગ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
2 ખેતીમાં પ્લાસ્ટીકલ્ચર સબંધિત ચોક્કસાઈ પૂર્વકની તાંત્રિકતાઓ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
3 સુક્ષ્મ પિયત પધ્ધતિ દ્વારા પાણી અને ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ અંગે નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
4 કેળાના અવશેષોનું મૂલ્યવર્ધન અંગેનો માર્ગદર્શક વિડીઓ 17/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
5 ડાંગરમાં બીજ ઉત્પાદન નો માર્ગદર્શક વિડીઓ 16/07/2019 Soil and Water Management Research Unit
6 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૧૦ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
7 પશુપાલનમાં વિકાસમાં મહિલા નો ફાળો-૨૦૦૯ પશુપાલન પુસ્તિકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
8 પશુપાલકો ની ૧૦૮ ઈમરજેન્સી અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
9 Booklet on Survey and Surveillance Based Paddy and Sugarcane Pest Forewarning System 03/07/2019 Director of Extension Education Office
10 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Vegetable Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
11 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Various Crops 03/07/2019 Director of Extension Education Office
12 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
13 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
14 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
15 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Paddy and Sugarcane 03/07/2019 Director of Extension Education Office
16 Survey and Surveillance Based Pest Forewarning System in Mango and Sapota 03/07/2019 Director of Extension Education Office
17 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
18 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
19 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
20 જીવાતોના કુદરતી દુશ્મન પરજીવીઓ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
21 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
22 શેતુરના રેશમના કીડાનો ઉછેર --- એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
23 દિવેલાના રેશમના કીડાનૉ ઊછેર ---એરીકલ્ચર--- 03/07/2019 Director of Extension Education Office
24 ખેતીપાકોની પાનકથીરી ઓળખ અને નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
25 ઉંદરોનુ સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપનની પુસ્તીકા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
26 સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતો અને તેનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
27 મોજણી અને નિગાહ આધારિત આંબા અને ચીકુની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
28 મોજણી અને નિગાહ આધારિત ડાંગર અને શેરડીની જીવાત પુર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
29 મોજણી અને નિગાહ આધારિત શાક્ભાજીની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
30 મોજણી અને નિગાહ આધારિત જુદા જુદા પાકોની જીવાત પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
31 મોજણી અને નિગાહ આધારિત પાક રોગ પૂર્વાનુમાન પદધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
32 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
33 જંતુનાશક દ​વાઓના સલામત વપરાશ અંગેની જાણકારી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
34 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
35 (એરીકલ્ચર) દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
36 એરીકલ્ચર --દિવેલાના રેશમના કીઙાનો ઉછેર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
37 નાળિયેરીની કથીરી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
38 રીંગણ ની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
39 કોબી તેમજ ફ્લાવર જેવા પાકો માં જીવતો નું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
40 દિવેલાની જીવતો તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
41 કપાસમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
42 વેલાવાળા શાકભાજી માં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
43 વાલ પાપડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
44 આંબાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
45 ભીંડાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
46 ડાંગરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
47 તુવેરની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
48 ચીકુની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
49 શેરડીની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
50 ટામેટાની જીવતો અને તેનું સંકલિત નિયંત્રણ - માર્ગદર્શક ફિલ્મ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
51 તુવેરના પાકમાં લીલી ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
52 રીંગણના પાકમાં ફળ અને ડુંખ કોરી ખાનાર ઇયળનો ઉપદ્ર​વ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
53 પાપડીમાં લીલી ઈયળ તેમજ ટામેટા અને મરચામાં કોકડવાના નિયંત્રણ માટેના પગલા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
54 શેરડીની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
55 દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
56 Scientific Method of Soyabean Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
57 Low Cost Technology for Paddy Cultivation 03/07/2019 Director of Extension Education Office
58 Package of Practices for Sweet-corn 03/07/2019 Director of Extension Education Office
59 Package of Practices for Wheat 03/07/2019 Director of Extension Education Office
60 કિટકશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ૨૮ ફેબ્રુવારી ના રોજ આયોજીત સેમીનારનુ સોવેનીયર 03/07/2019 Director of Extension Education Office
61 Production Technology of Coconut 03/07/2019 Director of Extension Education Office
62 પાક ઉત્પા્દનના ખેડૂતોના પ્રશ્નો અને ઉપાય 03/07/2019 Director of Extension Education Office
63 કઠોળપાકો-ખેતી, પ્રશ્નો અને નિરાકરણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
64 આક્રમક નીંદણો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
65 નીંદણ ઓળખ અને તેનું નિંયત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
66 ગાજર ઘાસ જાગૃતતા અભિયાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
67 ડાંગરના પાકમાં કથીરી અને ગાભામારાની ઇયળનો ઉપદ્રવ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
68 પાક ઉત્પાદનની સમસ્યાઓ અને સમાધાન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
69 નાળિયેરીની આધુનિક ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
70 Seed Availability 03/07/2019 Director of Extension Education Office
71 SEED AVAILABILITY IN NAU 03/07/2019 Director of Extension Education Office
72 બાગાયતી પાકો માં સેન્દ્રિય ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
73 Fertilizer calculator-Eng Jan.2014 03/07/2019 Director of Extension Education Office
74 રાસાયણીક ખાતરની ગણતરી માટેનું કેલ્ક્યુલેટર-જાન્યુ. ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
75 આંબાના પાકમાં મધીયાનુ નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
76 ડાંગર જયા બીજ વેચાણ અંગેની જાહૈરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
77 દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ સલગ્ન નવિન ટેકનોલોજી અને વ્યવસાયો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
78 ડાંગર બીજ વેચાણ અંગેની જાહેરાત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
79 ડાંગર જી.એન.આર - ૩નું બીજનું વેચાણ કરવા બાબત.. 03/07/2019 Director of Extension Education Office
80 FASAL 03/07/2019 Director of Extension Education Office
81 ગ્રામીણ કૃષિ મૌસમ સેવા (જી.કે.એમ.એસ.) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
82 આધુનિક હવામાન વેધશાળામાં વપરાતા સાધનો 03/07/2019 Director of Extension Education Office
83 હવામાન અંગે ની માહિતી અને કૃષિમા તેની ઉપીયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
84 ડાંગર જી.એન.આર.૩ ટ્રથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત... 03/07/2019 Director of Extension Education Office
85 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૨ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
86 કેળા ના થડ નું મૂલ્યવર્ધન અંગે ની વીડિઓ ફિલ્મ ભાગ ૧ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
87 Current Weather Condition (22.11.2018 to 27.11.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
88 Agromet Advisory Bulletin (28.11.2018 to 02.12.2018) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
89 ખેડૂતોપયોગી સંશોધન ભલામણો વર્ષ: ૨૦૦૪ થી ૨૦૧૪ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
90 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૫ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
91 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૬ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
92 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૭ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
93 ખેડૂત ઉપયોગી સંશોધન ભલામણો - ૨૦૧૮ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
94 કૃષિ અને બાગાયતી પાકોમાં જોવા મળતી પાનકથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
95 ચીકુની ફળકથીરી અને તેનું નિયંત્રણ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
96 ટામેટાના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
97 ડાંગરની આવર્તક પર્ણતલની કથીરીનું નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
98 નાળીયેરીની કથીરીનું સંકલિત નિયંત્રણ વ્યવસ્થાપન 03/07/2019 Director of Extension Education Office
99 લાખની ખેતી 03/07/2019 Director of Extension Education Office
100 મકાઇના પાકમાં આક્રમક જીવાત (Invasive Pest) 03/07/2019 Director of Extension Education Office
101 કૃત્રિમ વરસાદ એક ઉપયોગી વિકલ્પ 03/07/2019 Director of Extension Education Office
102 બદલાતા વાતાવરણમાં ગ્રીનહાઉસની ઉપયોગીતા 03/07/2019 Director of Extension Education Office
103 ડાંગર જી.એન.આર.3 ટુથફુલ બીજનું વેચાણ કરવા બાબત 03/07/2019 Director of Extension Education Office
Back to Top