તાપી જીલ્લાના ઉંચામાળા ગામના શ્રી રણજીતભાઇ ગામીતએ કોઠાસૂઝથી અવાજ ઉત્પન્ન કરતું પક્ષીઓ/જીવાતો ભગાડવાનું યંત્ર બનાવ્યું
Back to Top