દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન યોજના અંતર્ગત કપાસ અને કઠોળ પાકની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૨

Back to Top