“દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન” યોજના અંતર્ગત શેરડીની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૫