"દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનિકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન" યોજના અંતર્ગત ભીંડા,રીંગણ અને ટામેટાની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૬

Back to Top