"દક્ષિણ ગુજરાતમાં કૃષિ તકનીકોની આર્થિક અસરનું મૂલ્યાંકન" યોજના અંતર્ગત જુવાર અને નાગલીની ખેતી કરતા ખેડૂતો સાથે ઇ- કૃષિ ગોષ્ઠિ : ૭

Back to Top