| નવસારી ક્રુષિ યુનિવર્સિટી નવસારીની કચેરીમાં રોકવામાં આવતા શ્રમયોગી અંગે..... |       | 18th Dr. B. V. Mehta Memorial Lecture - 2014 : NMCA Golden Jubilee Celebration |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (સંશોધન નોર્મલ યોજનાઓ) |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (શિક્ષણ નોર્મલ યોજનાઓ) |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (સંશોધન ટ્રાયબલ યોજનાઓ) |       | ૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતના નોન રીકરીંગ સાધનો (વિસ્તરણ શિક્ષણ ટ્રાયબલની યોજનાઓ) |       | તા. ૩ થી ૫ સ્પ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ દરમ્યાન ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર કૃષિ પ્રદર્શન માટે નમૂનાઓ અને મોડેલો જમા કરાવવા બાબત |       | Nomination to Shri V.P. Gokhale Award |       | Dr. P.S. Khankhoje Gold Medal for the year 2013-2014. |       | Eligibility and Selection Procedure for Admission in MBA (ABM) Programme |      
Circular
Welcome to Navsari Agricultural University

Commencing with a college of agriculture established in 1965 on a sprawling farm land of 400 hectares located on the historic road of Dandi March around 3 km from Navsari railway station and 8 km from the National Highway No. 8, the Navsari campus gained the status of a separate agricultural university with effect from May 1, 2004.

The university caters to the needs of the farmers of the plantation crops in the heartland of Gujarat; the Kanam zone of cotton, sorghum and pigeon pea and hill millets of tribal belt. Besides the above, this area is also well known for its forest tree species like teak, Khair, Kalam and bamboo. To provide technological backup for the agricultural development in its domain (Map of Districts Covered) the Navsari Agricultural University has four fully developed faculties of agriculture, horticulture, forestry and Veterinary, 2 Zonal Research Stations (Navsari and Bharuch), three main crop based research station (cotton, sorghum and mango), 3 regional research station (Waghai, Vyara and Gandevi) and 6 verification/testing centers.

The extension component includes three Krushi Vigyan Kendras (Waghai, Vyara and Navsari), one Sardar Smruti Kendra (Navsari), and a T & V scheme. This university also offers vocational courses in horticulture at Navsari, home science at Vyara, agriculture at Waghai and Bharuch as well as Livestock Management, Bakery and Mali and extension education trainings at Navsari.

 
University Library Accreditation Certificate "કિસાન મિત્ર": એપ્સ Right to Information Jurisdiction Map Organization Structure NAU Webmail
 
Soil Health Card NISAGENET Exam Soft.(Uni. Network) ERP (Uni. Network) Exam Soft.(Outside Uni.) ERP (Outside Uni.) IT FAQs
 
Internet Registration Student Results Career & Job vacancies e-Courses Agri. Edu. Uni. Tour Diary Media Store
 
  • Developed and Managed by: Department of IT, NAU.